Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Organizator
Patroni

Harmonogram Forum Kierowników IT w Administracji

Dzień I – 29 MARCA (ŚRODA)

 

 14:00 – 15:30 Kwaterownie i rejestracja
 15:30 – 15:45 Otwarcie FORUM
  Rola samorządu województwa w procesie cyfryzacji gmin i powiatów (narzędzia informatyczne dla jst w projektach regionalnych; realizacja usług elektronicznych poprzez platformy regionalne; oszczędności wynikające z elektronicznej wymiany informacji pomiędzy podmiotami)
  Droga do E-urzędu 24/7: zadania podmiotów publicznych do 2018 r. wynikające z Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (informatyzacja państwa wynikająca z uchwały Rady Ministrów w sprawie Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa; nowe modele świadczenia elektronicznych usług publicznych przez urzędy; optymalizacja wydatków publicznych na informatyzację wynikająca z optymalizacji procedur administracyjnych)
  Linia Współpracy 2016: koalicja administracji rządowej i samorządowej w służbie obywatelom (czym jest Linia Współpracy 2016: formalne umocowanie w strukturach rządu i samorządu; organizacja pracy zespołów roboczych
w ramach LW16; priorytety współpracy)
  Priorytety samorządów w zakresie e-administracji, a rządowe projekty informatyczne (potrzeby i rekomendacje jst w zakresie realizacji projektów informatycznych; problemy w realizacji usług elektronicznych przez administrację samorządową ; w jaki sposób budować e-administrację na poziomie gmin i powiatów)
od godz. 19:30

Gala wręczenia nagród „Skrzydła IT w Administracji” i uroczysta kolacja

 

 

Dzień II – 30 MARCA (CZWARTEK)

 

 07:30 – 09:00 Śniadanie
  Praktyka realizacji obowiązku archiwizacji dokumentacji elektronicznej w systemie EZD (zasady przekazywania dokumentacji elektronicznej do archiwum zakładowego wynikające z zapisów instrukcji kancelaryjnej; uprawnienia w EZD, a dostęp do dokumentacji archiwalnej; wpływ zmian organizacyjnych w jednostce na archiwizowanie spraw w EZD)
  Architektura Informacyjna Państwa wynikająca z Planu Działań Ministra Cyfryzacji (rola Architektury Informacyjnej Państwa w procesie cyfryzacji urzędów; jak działa i czemu służy mechanizm Głównego Informatyka Kraju; wpływ realizacji projektów informatycznych w administracji centralnej na projekty lokalne)
  Program Otwierania Danych Publicznych jako wytyczne do realizacji zapisów ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (wytyczne dla podmiotów publicznych wynikające z uchwały Rady Ministrów z dnia 20 września 2016 r.; zasady i standardy otwierania danych publicznych wobec zapisów ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji;  przykłady ponownego wykorzystania informacji publicznej w innowacyjnych projektach)
11:15 – 11:45

Przerwa kawowa

  Portal RP: wspólna przestrzeń informacyjno-usługowa rządowych i samorządowych podmiotów publicznych (świadczenie usług elektronicznych na Portalu RP - integracja z ePUAP i systemami resortowymi; możliwości wykorzystania Portalu RP przez administrację samorządową; automatyzacja udostępniania informacji publicznej poprzez integrację z systemem EZD)
  Karta miejska jako klucz do cyfrowych usług gminy, powiatu, województwa (metody identyfikacji użytkownika stosowane w kartach; przykłady zastosowania wielofunkcyjnych kart miejskich w usługach publicznych; korzyści dla miast, gmin i województw z wdrażania kart miejskich)
  Narzędzia open source do automatyzacji zarządzania środowiskiem hybrydowym
13:30 – 14:30 Obiad
  Wdrażanie płatności bezgotówkowych w administracji publicznej (obrót pieniężny w Polsce i rodzaje płatności bezgotówkowych, możliwe do wdrożenia w administracji publicznej;  korzyści dla urzędów z udostępniania płatności bezgotówkowych; zmiany prawa wynikające z pilotażowych wdrożenia płatności bezgotówkowych w wybranych urzędach; obowiązek realizacji płatności bezgotówkowych przez urzędy, a program „Od papierowej do cyfrowej Polski”)
  Krajowy schemat identyfikacji elektronicznej. Uwierzytelnianie w usługach publicznych (identyfikacja elektroniczna, uwierzytelnianie i usługi zaufania wg rozporządzenia eIDAS; zmiany wynikające z przepisów ustawy z dn. 27 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej; zastosowanie poświadczeń bankowych (i innych) w dostępie do usług administracji publicznej)
16:15 – 16:45 Przerwa kawowa
 

Współpraca podmiotów publicznych przy realizacji regionalnych projektów e-administracji, e-zdrowia, e-turystyki i GIS (dynamika rozwoju regionu na przykładzie wybranych projektów regionalnych; kompetencje i odpowiedzialność w projektach regionalnych; efektywna wymiana informacji i zasobów informatycznych)

  Realizacja usług elektronicznych przez samorządy a Regionalne Programy Operacyjne (przegląd konkursów RPO pod kątem rozwoju e-administracji; jak uniknąć (wielokrotnego) budowania nieużytecznych usług cyfrowych; jakie priorytety i kryteria przyjmować przy ocenie projektów informatycznych)
od godz. 19:30 Kolacja

 

Dzień III – 31 MARCA (PIĄTEK)

 

 07:30 – 09:00 Śniadanie
  Rekomendacje do budowy usług cyfrowych w podmiotach publicznych (vademecum budowy usług publicznych i rekomendacje Ministerstwa Cyfryzacji w tym zakresie; cykl życia i zarządzanie usługą elektroniczną; dlaczego należy optymalizować procedury administracyjne przed ich cyfryzacją - przykłady)
 

Migracja danych z istniejącego elektronicznego systemu obiegu informacji do EZD PUW (praktyka wdrażania systemu EZD PUW w jednostce samorządowej; w jaki sposób przenieść dane do nowego systemu EZD bez utraty ciągłości działania)

  Jak oszczędnie i bezpiecznie zarządzać dokumentami i informacjami w placówkach publicznych
  Zarządzanie incydentem bezpieczeństwa. Rekomendacje dla instytucji wynikające z kontroli NIK ( jak reagować na ataki teleinformatyczne w jednostce administracji publicznej;  jak w praktyce podmioty publiczne chronią informacje i systemy; wnioski dla bezpieczeństwa instytucji publicznych wynikające z raportów NIK)
12:00 Zakończenie Forum

 


Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2017 PRESSCOM Sp. z o.o.