Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Organizator
Patroni
Partnerzy

Dominik Cieszkowski

Od ponad 10 lat pracuje w Bibliotece Narodowej. Jest absolwentem historii oraz podyplomowych studiów z zakresu dyplomacji kulturalnej w Collegium Civitas. Od roku 2011 kierował Sekretariatem Naukowym. W latach 2011-2015 kierował projektami pomocy instytucjom polonijnym gromadzącym zbiory polskie oraz projektem wydania rękopisu Wacława Seweryna Rzewuskiego Sur les Chevaux Orientaux et provenants des Races Orientales realizowanym we współpracy z Qatar Museums Authority. W latach 2015-2016 Zastępca Dyrektora Biblioteki Narodowej odpowiedzialny m.in. za nadzór nad procesem digitalizacji, przechowywania i udostępniania dokumentów cyfrowych. Od 2017 roku pełni funkcję Pełnomocnika Dyrektora Biblioteki Narodowej do spraw Rozwoju oraz Przewodniczącego Komitetów Sterujących projektów „e-usługa OMNIS” i „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej”. Jest członkiem Zespołu interdyscyplinarnego ds. działalności upowszechniającej naukę będącego ciałem doradczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Artur Cieślik

Redaktor naczelny miesięcznika „IT Professional”, pisma kierowanego do specjalistów zajmujących się technologiami informacyjnymi. Audytor i konsultant w obszarze bezpieczeństwa informacji oraz danych osobowych, a także wieloletni trener kadr w sektorze administracji publicznej, sądach powszechnych oraz firmach komercyjnych. Specjalizuje się w projektowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz wielopoziomowych zabezpieczeń systemów teleinformatycznych. Posiada gruntowną znajomość zagadnień bezpieczeństwa informacji. Członek Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Jako długoletni menedżer Działu Integracji Systemów posiada doskonałą znajomość zagadnień zabezpieczeń w systemach operacyjnych i sieciowych.

Maciej Dobieszewski

Wiceprezes Głównego Urzędu Miar. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2006 r. został mianowany na urzędnika służby cywilnej. W 2012 r., po odbyciu aplikacji w OIRP Warszawa, uzyskał  tytuł radcy prawnego. W latach 2007-2016 w Ministerstwie Gospodarki, a następnie w Ministerstwie Rozwoju, kierował wydziałem odpowiedzialnym za metrologię, probiernictwo, system oceny zgodności oraz notyfikację przepisów technicznych. Od 2014 r. jest członkiem, a od 2016 r. Pierwszym Zastępcą Przewodniczącego Rady ds. Akredytacji. Reprezentował Rzeczpospolitą Polską na Konferencji Generalnej Konwencji Metrycznej w 2011 r. i 2014 r. oraz na spotkaniach dyrektorów NMI i przedstawicieli państw członkowskich Konwencji Metrycznej, na zebraniach przedstawicieli państw członkowskich EURAMET, a także w komitetach i grupach roboczych Komisji Europejskiej i ONZ właściwych w sprawach metrologii i normalizacji. Jest jednym z głównych inspiratorów powstania i animatorów Grupy Konsultacyjnej ds. reformy metrologii działającej przy Ministerstwie Gospodarki / Ministerstwie Rozwoju. Uczestnik i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji metrologicznych, autor publikacji na temat roli technologii pomiarowych w gospodarce i życiu społecznym.

Janusz Dygaszewicz

Dyrektor Departamentu Programowania i Koordynacji Badań GUS. Od marca 2015 r. pełni funkcje Prezesa Europejskiego Forum ds. Geografii i Statystyki (EFGS). Od 2016 r. jest Członkiem Komitetu Wykonawczego UN-GGIM: Europe (UN Global Geospatial Information Management). Członek wielu organizacji międzynarodowych. W GUS jest odpowiedzialny także. za modernizację procesu produkcji statystycznej oraz za wdrożenie technologii Big Data i GIS w statystyce. Pełnił funkcje Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w Polsce do Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w roku 2011. Obecnie jest również odpowiedzialny za przygotowanie spisu ludności i mieszkań rundy 2020/2021 w Polsce. Kierował Grupą Zadaniową przy Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ dot. wypracowania rekomendacji do spisu ludności i mieszkań rundy roku 2020/2021 w zakresie technologii oraz wykorzystania rejestrów administracyjnych. Współtwórca i pierwszym kierownik projektu Geoportal. Doktorant na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 150 publikacji i prezentacji w ponad 20 krajach.

Adam Dyszkiewicz

Senior Business Development & Distribution Account Manager, Fujitsu. Adam odpowiada za rozwój sprzedaży rozwiązań Datacenter w organizacji Channel. Dołączył do zespołu Fujitsu w 2005 roku. Podczas swojej dotychczasowej pracy zajmował stanowiska w obszarze Product Management i Product Marketing – od 2010 roku pełnił rolę Product Managera odpowiedzialnego za rozwiązania serwerowe. Adam posiada dyplom magistra inżyniera Politechniki Warszawskiej, na kierunku Informatyka oraz ukończył wyższe studia menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej.

Krzysztof Fijołek

Dyrektor Biura Organizacyjno-Finansowego w Urzędzie Zamówień Publicznych, w latach 2015-2017  Z-ca Dyrektora w Biurze Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odpowiadający za Pion zamówień publicznych w Resorcie, w latach 2016-2017 członek Międzyresortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Finansów, obecnie członek Głównej Komisji Orzekającej  w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Radca prawny oraz wieloletni praktyk w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych.

Krzysztof Grabczak

W latach 1995-1997 kierował zespołem IT w Ruch S.A i brał udział w projektach informatyzacji firmy. W latach 1997 - 2010 zaangażowany w obszar rozwoju biznesu i sprzedaży w firmach BULL Polska, SAS Institute oraz Sun Microsystem. Od 2010 w Oracle Polska odpowiedzialny za sprzedaż rozwiązań z obszaru Bezpieczeństwa Informacji oraz Zarządzania Tożsamością początkowo dla rynku polskiego obecnie również na terytorium krajów Bałtyckich. Absolwent Politechniki Warszawskiej wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, École Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Martyna Horęda

Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Systemów w Ministerstwie Cyfryzacji. Absolwentka kierunku Informatyka i Ekonometria na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada wieloletnie doświadczenie menadżerskie w zarządzaniu interdyscyplinarnymi projektami IT oraz kierowaniu zespołami tworzącymi i sprzedającymi rozwiązania informatyczne. Jest doświadczonym praktykiem w zakresie budowy, wdrażania i rozwoju systemów informatycznych. Zajmowała kierownicze stanowiska w sektorze usług IT dla bankowości oraz usług pocztowych. W Ministerstwie Cyfryzacji od lutego 2017r., między innymi odpowiada za realizację projektów obejmujących elektroniczne doręczenia, wchodzących w skład programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”.

Michał Iwański

Od blisko 20 lat związany z branżą IT, kierownik działu instalacji, specjalista serwisów drukarek multivendorowych. Od 3 lat związany z firmą HP Ink. - na stanowisku presales konsultant.

Borys Iwaszko

Zajmuje się bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przetwarzanych w nich wrażliwych informacji, organizator wielu systemów bezpieczeństwa zarówno w małych jednostkach organizacyjnych jak i instytucjach o rozległej strukturze organizacyjnej w sferze cywilnej oraz wojskowej, prelegent na wielu konferencjach i szkoleniach z tematyki ochrony informacji, wieloletni funkcjonariusz SKW, obecnie Dyrektor w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.

Dariusz Jędryczek

Dyrektor Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Lider pierwszego w Polsce, samorządowego projektu utworzenia Centrum Usług Wspólnych IT dla Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz lokalnych jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław. Prekursor zmian organizacyjnych w Wydziale Informatyki UM Wrocławia, pozwalających na transformację z wydziału technicznego na wydział usługowy, świadczący usługi zgodnie z ITIL (ISO20000). Twórca i współtwórca ważnych dla miasta projektów, m.in.: modernizacja sieci transmisji danych dla urzędu miejskiego, budowa dwóch nowoczesnych serwerowni, uruchomienie projektu MAN-Wrocław i pozyskanie statusu operatora telekomunikacyjnego JST, uruchomienie, zarządzanie i modelowanie projektu „Miejski Internet”.

 

dr Maciej Kawecki

Doktor nauk prawnych. Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji, koordynujący krajową reformę ochrony danych osobowych. W latach 2016 – 2017 doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Cyfryzacji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na którym obronił pracę doktorską nt. unijnej reformy ochrony danych osobowych. Studiował również na Uniwersytecie w Sztokholmie oraz Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. W latach 2015-2016 zatrudniony w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych, uczestnik kilkudziesięciu krajowych oraz międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu prawa nowych technologii.

Mariusz Madejczyk

Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego do spraw informatyzacji oraz pełnomocnik Ministra Cyfryzacji do spraw współpracy z administracją rządową i samorządową RP. Były pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do spraw standaryzacji i integracji systemów teleinformatycznych administracji publicznej.

 

Marek Miązkiewicz

Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. Od 2004 r. uczestniczy we wdrażaniu systemów teleinformatycznych w administracji publicznej. Brał udział we wdrażaniu i rozwoju Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz portalu biznes.gov.pl. Obecnie jestem kierownikiem projektu wdrożenia Platformy pośredniczącej elektronicznego fakturowania dla sfery zamówień publicznych.

Michał Mosiądz

Dyrektor Zakładu Metrologii Interdyscyplinarnej Głównego Urzędu Miar. Absolwent Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. W 2005 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych na Wydziale Elektrycznym macierzystej uczelni, specjalizując się w układach do badań właściwości materiałów nadprzewodzących. Pracownik Głównego Urzędu Miar od 2006 r. Prowadził prace naukowo-badawcze w zakresie metrologii elektrycznej, specjalizując się w pomiarach rezystancji i kwantowych wzorcach wielkości elektrycznych. Od 2001 roku kieruje pracą laboratorium zajmującym się badaniami bezpieczeństwa oprogramowania przyrządów pomiarowych i kas rejestrujących. Członek międzynarodowych organizacji metrologicznych w zakresie bezpieczeństwa oprogramowania przyrządów pomiarowych. Zajmuje się również organizacją procesów certyfikacji przyrządów pomiarowych. Autor specjalistycznych publikacji w zakresie metrologii elektrycznej i zagadnień związanych z oprogramowaniem przyrządów pomiarowych.

Jacek Orłowski

Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. Od 1998 bierze czynny udział w rozwoju rynku teleinformatycznego we Wrocławiu. Założył i przez blisko dekadę rozwijał jedną z pierwszych w Polsce osiedlowych sieci komputerowych. Przez ponad 6 lat aktywnie współtworzył popularny miesięcznik komputerowy CHIP, w którym pracował m.in. jako redaktor działu Software i szef działu Komunikacja. Ma za sobą również kilkuletnią praktykę informatyczną w międzynarodowej korporacji.

Artur Prasal

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1998 r. pracownik Urzędu Miasta Łodzi. Obecnie Kierownik Oddziału ds. Elektronicznego Urzędu w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami Urzędu Miasta Łodzi. Realizuje zadania związane z wdrożeniem i utrzymaniem systemu do zarządzania dokumentacją, w tym koordynacji czynności kancelaryjnych, podpisu elektronicznego, zarządzania usługami elektronicznymi. W latach 2009 - 2011 członek grupy roboczej powołanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, odpowiedzialnej za opracowanie założeń nowej Instrukcji kancelaryjnej. W latach 2013 - 2015 współprzewodniczący grupy ds. elektronizacji usług administracji, powołanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach inicjatywy Linia Współpracy. Głównym przedmiotem zainteresowania zawodowego są procedury administracyjne dotyczące realizacji usług publicznych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji dotyczących prawnych aspektów informatyzacji administracji.

Błażej Roszczyk

Profesjonalista IT, posiadający ponad 15 letnie doświadczenie w branży, które zdobywał w działach sprzedaży największych na rynku firm IT. Do Infradata dołączył w 2017 roku, jako Business Partner, odpowiada za realizację strategii rozwoju firmy i sprzedaż produktów i rozwiązań Infradata. Współpracuje z klientami z rynku Enterprise, publicznego (administracja lokalna, edukacja). Specjalista w dziedzinie rozwiązań sieciowych i telekomunikacyjnych. Od ponad 3 lat skoncentrowany na rozwiązaniach bezpieczeństwa korporacyjnego oraz DC. Posiadający unikalną wiedzę zdobytą we współpracy z producentami, międzynarodowymi integratorami i operatorami telekomunikacyjnymi.

Eugeniusz Romański

W pracy zawodowej wdraża innowacyjne metody w procesach kształcenia i zarządzania zasobami ludzkimi z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacją projektów z obszaru ICT. Obecnie dyrektor Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach. Jako członek Komitetu Sterującego ds. Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego dla Województwa Śląskiego, aktywnie uczestniczy w procesie jej tworzenia i wdrażania. Aktualnie zajmuje się implementacją Strategii 2020+ w regionie, podejmując działania na kierunkach: kontynuacja i rozwój projektu wdrażania systemu komunikacji elektronicznej dla administracji publicznej – SEKAP, realizacja i eksploatacja projektu Regionalnej Sieci Szerokopasmowej – ŚRSS, upowszechnianie i edukacja społeczeństwa w zakresie wiedzy i stosowania e-usług w projektach – eDeN, Webski nauczyciel, nadzoruje wdrażanie i rozwój Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej - ORSIP.

Magdalena Sawicka

Kierownik oddziału Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych oraz Szkoleń w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Kieruje zespołem odpowiedzialnym za wdrażanie i rozwój jednolitego systemu EZD PUW w administracji publicznej RP. W latach 2000-2010 pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki-Terenowego Banku Danych w Białymstoku. W roku 2010 Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. pilotażowego wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentami i uczestnik prac zespołu MSWiA ds. opracowywania nowej „elektronicznej” instrukcji kancelaryjnej.

Rafał Sowiński

Z-ca Kierownika Centrum Elektronicznej Gospodarki w Instytucie Logistyki i Magazynowania (ILiM). Kierownik projektu po stronie partnera projektu ILiM "Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania  dla strefy finansów publicznych".  Lider strumienia e-Faktura / e-Paragon w programie "Od papierowej do cyfrowej Polski". Aktywny członek stowarzyszenia Project Management Institute.

Sebastian Szaładziński

Dyrektor generalny Urzędu Zamówień Publicznych. Od 2000 r. związany z zamówieniami publicznymi. W latach 2008 -2013 oraz 2015 – 2016 dyrektor Biura Zamówień Publicznych i zastępca dyrektora Biura Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.  W  latach 2013-2015 dyrektor Departamentu Administracyjnego i Biura Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Obrony Narodowej. W latach 2004 – 2007 arbiter rozpatrujący odwołania w sprawach zamówień publicznych. Jako trener prowadził szkolenia z zakresu zamówień publicznych, etyki w służbie publicznej, antykorupcji i konfliktu interesu. W latach 2010 – 2012 członek Resortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Edukacji Narodowej. W latach 2012 – 2016 członek Międzyresortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Finansów.  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Włodzimierz Urbański

Kierownik Zespołu Wsparcia Sprzedaży – Rozwiązania Aplikacyjne – z branżą IT związany od blisko 20 lat, zajmując się zarówno rozwiązaniami sprzętowymi jak i Softwear’owymi oraz usługami. Współpracował z takimi firmami jak Grupa Emax, Sygnity czy też Komputronik S.A w zakresie tworzenia sieci Partnerskiej. Obecnie współpracuje z Komputronik Biznes Sp. z o.o. zarządzając zespołem wsparcia sprzedaży aplikacji biznesowych. Koncentruje się na idei zarządzania procesowego oraz wykorzystaniu narzędzi informatycznych wspierających realizację tego typu działań.

Sebastian Wąsik

Country Manager na Polskę w baramundi software AG. Absolwent wydziału Informatyki i Zarządzania na Politechnice Wrocławskiej oraz International MBA na St. Gallen Business School w Szwajcarii. Odpowiedzialny za działania na polskim rynku w obszarze rozwoju biznesu, sprzedaży jak również wsparcia programu partnerskiego w Polsce. Promuje innowatorskie, wysoce wyspecjalizowane rozwiązanie baramundi Management Suite ułatwiające pracę administratorów IT szerokiego spektrum firm i instytucji z każdej branży.  Zajmował się zarządzaniem zespołami handlowymi, kreowaniem strategii biznesowych firm oraz produktów oraz bezpośrednią sprzedażą kompleksowych rozwiązań, oprogramowania i usług IT dla instytucji rządowych, operatorów telekomunikacyjnych, międzynarodowych banków i instytucji w wielu krajach. Był odpowiedzialny za strategie i zarządzanie oddziałami polskich firm z branży IT za granicą.

Patryk Wąsowicz

Z firmą Canon jest związany od  2014  r., obecnie jako Product Business Developer w Dziale Marketingu i Sprzedaży. Z wykształcenia psycholog społeczny, związany z branżą IT od prawie 15 lat. Posiada wszechstronne doświadczenie z obszaru wdrażania najnowszych technologii informatycznych, procesów elektronicznego przetwarzania dokumentów oraz elektroniki konsumenckiej. Wcześniej pracował m.in. u jednego z największych w Polsce dystrybutorów sprzętu IT oraz Product Manager druku cyfrowego i elektroniki użytkowej. Był także redaktorem w Magazynie Chip w wydawnictwie Vogel Burda Communications, specjalizując się w tematyce obrazowania oraz druku. W Canon Polska odpowiada za realizację działań marketingowych dla biurowych urządzeń drukujących Canon z serii imageRUNNER oraz imageRUNNER ADVANCE.

dr Ewa Weber

Sekretarz Miasta Zabrze oraz z-ca Przewodniczącego Komitetu Sterującego e- Zabrze. Manager ICT i HR z doświadczeniem w tworzeniu, a następnie w nadzorowaniu rozwoju procesów biznesowych na poziomie administracji. Posiada doświadczenie w tworzeniu strategii budowy społeczeństwa informacyjnego zgodnej z potrzebami biznesowymi i polityką Miasta oraz doświadczenie jako ekspert dla „Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego województwa Śląskiego”. Kieruje procesami analitycznymi, wdrożeniowymi i reorganizacyjnymi Miasta w zakresie ICT. Twórca i współtwórca ważnych dla miasta projektów, m.in.: budowy sieci szerokopasmowej, kompleksowego systemu obiegu dokumentów dla wszystkich jednostek miejskich, budowy cyfrowych usług wspólnych dla Miasta Zabrze i wielu innych projektów ze sfery IT. Doktor nauk ekonomicznych, autor publikacji z dziedziny zarządzania sferą IT i procesów wdrożeniowych oraz autor książki „Inteligentne zarządzanie sferą pomocy społecznej. Dobre praktyki” zawierającej rozwiązania m.in. dla obszaru IT.

dr Kajetan Wojsyk

Zastępca dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ds. bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej i pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. otwartości danych publicznych. Autor licznych publikacji dotyczących prawa informatycznego, praktyki stosowania informatyki w administracji publicznej. Współautor komentarza do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2018 PRESSCOM Sp. z o.o.